Импресум

Издавач:
Здружение за транспарентно информирање ОТИ ГРУП Скопје
8-ма Ударна Бригада 20Б, Скопје
ЕДБ: 4080015550536
Жиро с-ка: 210070251900195
Банка: НЛБ Банка АД Скопје

Во соработка со:
Друштво за издавање електронски весник, печатење, изнајмување, деловни активности и новинска дејност ЖУРНАЛ ИНФО ДООЕЛ Скопје

Импресум

Беџет Муслија

Менаџер & Главен Уредник

Хирије Муслија

Финансии

Албена Салихи

Маркетинг

Џенур Исени

Уредник

Зекирија Хаџиу

Новинар

Лендина Емини

Новинар