Импресум

Издавач:
Друштво за издавање електронски весник, печатење, изнајмување, деловни активности и новинска дејност
ЖУРНАЛ ИНФО ДООЕЛ Скопје

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 20б, 1000 Скопје
ЕДБ: MK4080013539586
Жиро с-ка: 210069051370189
Банка: НЛБ Банка АД Скопје

Импресум

Беџет Муслија

Менаџер & Главен Уредник

Хирије Муслија

Финансии

Албена Салихи

Маркетинг

Џенур Исени

Уредник

Зекирија Хаџиу

Новинар

Лендина Емини

Новинар